Dekkhotell og teknisk vedlikehald 

Auka produksjon av vaskeritenester har ført til auka behov for stell og vedlikehald av maskiner og utstyr. Samanslåing av vaskeri og teknisk avdeling sikrar eit tettare samarbeid om produksjon og vedlikehald. I tillegg til dagleg vedlikehald vert det regelmessig utført prøvetaking og kontroll av vaskeprosessane. Dette er oppgåver som våre tiltaksdeltakarar har fått god opplæring i å utføre.  

Bedrifta har mange bilar innan køyretøyklassane B, C1 og C. Desse vert nytta på våre distribusjonsruter for levering av både tøy, post, og ulike produkt vi har produsert.  Bedrifta kan og tilby opplæring og praksis innan transport og logistikkfaget. 

Bedrifta har investert i utstyr for dekkomlegging for kundar som lagrar dekk hjå oss. Bedrifta er godkjent av Statens vegvesen for å utføre Arbeid med hjul. Etterspørsel etter omlegging og lagring av bildekk er jamt aukande.